Przejdź do treści
  • PL
  • EN

Procedura uzyskiwania zezwoleń na wypuszczenie balonów/lampionów w przestrzeń powietrzną

A A A Drukuj

 

Procedura uzyskiwania zezwoleń na wypuszczanie balonów/lampionów w przestrzeń powietrzną.

W celu uniknięcia zagrożeń w przestrzeni powietrznej, podczas realizacji:

  • wypuszczania balonów wolnych napełnianych helem;
  • pokazów ogni sztucznych;
  • wypuszczania lampionów;
  • emitowania silnych źródeł światła

konieczne jest uzyskanie od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej  (PAŻP) odpowiedniego zezwolenia. 

Działania wymienione wyżej, mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych muszą być zgłoszone do Ośrodka Planowania Strategicznego w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej za pomocą właściwych formularzy zamieszczonych poniżej.

Wypełniony formularz powinien trafić do Ośrodka Planowania Strategicznego na minimum 10 dni przed planowanym terminem realizacji przedsięwzięcia. 
Formularze mogą być wysyłane za pomocą faksu pod numer 22 574 57 69 lub pocztą na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Ośrodek Planowania Strategicznego
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

 

PODSTAWA PRAWNA: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2015r. w sprawie użycia lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej oraz stosując się do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego, zgodnie z treścią Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, (Rozdział 2 pkt. 2.18) działania mogące zagrozić bezpieczeństwu cywilnych statków powietrznych czy to nad terytorium danego Państwa, czy też nad pełnym morzem, podlegają koordynowaniu z właściwymi władzami służby ruchu lotniczego. Zgodnie z § 2 ww. Rozporządzenia kompetencje i obowiązki „władzy służb ruchu lotniczego” wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów. Koordynację należy zakończyć w takim terminie, aby można było na czas rozpowszechnić informację o tej działalności, zgodnie z postanowieniami Załącznika 15 ICAO.

 

Partnerzy