Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Biuro Rzeczy Znalezionych

A A A Drukuj

Regulamin postępowania z Rzeczami znalezionymi na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin

                                                                                                                                    §1

Niniejszy Regulamin wydany jest na podstawie następujących aktów prawnych:  

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015.397, t.j. z 12 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.908), dalej zwana Ustawą o Rzeczach Znalezionych;  
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.);
 3. Ustawa z dnia 2 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. 2022 r. poz. 1235, z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego
  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 ( Dz.U. L 97 z 09.04.2008, s. 72);
 5. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U.UE.L.2015.299.1, z późn. zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  z dnia 4 września 2012 r. w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku (Dz.U.2012.1023);
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 grudnia 2020r. (Dz.U. z 2021r. poz. 17 tj. z dnia 11 lipca 2022 r. Dz.U. z 2022r. poz. 1785)

                                                                                                                                      §2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Porcie Lotniczym lub Lotnisku – rozumie się przez to lotnisko  Warszawa/Modlin wpisane do rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
 2. Zarządzającym – rozumie się przez to Zarządzającego Lotniskiem Warszawa/Modlin, tj., Spółkę Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp.
  z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184990, wysokość kapitału zakładowego 353.228.500 PLN, REGON: 011248734, NIP: 522-10-25- 337; BDO:000075150
 3. Służbach Ochrony – rozumie się przez to Straż Graniczną, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbę Ochrony Lotniska, realizujące zadania na terenie Portu Lotniczego;
 4. Rzeczy - rozumie się przez to każdy przedmiot (w tym każdą sztukę bagażu), pozostawiony lub znaleziony na terenie Portu Lotniczego;
 5. Biuro Rzeczy Znalezionych - rozumie się przez to punkt przyjmowania i wydawania rzeczy znalezionych,   który znajduje się na stanowisku informacji lotniskowej w hali ogólnodostępnej Portu Lotniczego, tel. nr: +48 801 801 880, +48 22 315 18 80;
 6. Staroście – rozumie się przez to Starostę Powiatu Nowodworskiego, adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;
 7. Policji – rozumie się przez to Komendę Powiatową Policji, ul. Ignacego Paderewskiego 3, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki;
 8. Znalazcy – rozumie się przez to osobę, która znalazła Rzecz na terenie Portu Lotniczego, przy czym w szczególności za znalazcę uznaje się osobę przekazującą Rzecz Zarządzającemu (do Biura Rzeczy Znalezionych );
 9. Płynach, aerozolach i żelach – rozumie się przez to płyny, aerozole i żele
  w rozumieniu pkt 4.0.4. a) Załącznika do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe środki
  w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz.U.UE.L.2015.299.1, z późn. zm.).

                                                                                                                                    §3

Do postępowania z rzeczami znalezionymi na terenie Portu Lotniczego stosuje
się przepisy Ustawy o Rzeczach Znalezionych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jego § 4.

                                                                                                                                     §4

 1. Ze względów bezpieczeństwa na terenie Portu Lotniczego nie wolno pozostawiać Rzeczy bez nadzoru.
 2. Rzecz pozostawiona bez nadzoru zostanie poddana sprawdzeniu przez właściwe służby, a jej właściciel może zostać ukarany mandatem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Podczas sprawdzania Rzecz może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Żywność, płyny, aerozole i żele pozostawione lub znalezione na terenie Portu Lotniczego podlegają utylizacji.
 5. Rzecz wyrzuconą do kosza na śmieci lub pozostawioną w bezpośredniej okolicy kosza na śmieci  uznaje się za pozostawioną bez nadzoru i porzuconą w celu wyzbycia się
  w rozumieniu art. 180 kc, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 6. Zabrania się wyrzucania do śmieci walizek, plecaków, toreb itp. Właściciel takiej Rzeczy wyrzuconej do śmietnika może zostać ukarany mandatem zgodnie z obowiązującymi przepisami.

                                                                                                                                      §5

Każdy kto zauważy Rzecz  pozostawioną bez nadzoru na terenie terminalu, parkingu przed terminalem, drodze dojazdowej do terminalu, chodnikach lub w innym miejscu na terenie Portu Lotniczego OBOWIĄZANY JEST DO NIEZWŁOCZNEGO POWIADOMIENIA o tym fakcie Służb Ochrony Lotniska lub innych pracowników Portu Lotniczego.

                                                                                                                                      §6

 • Przyjęcie Rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych potwierdza się w odpowiednim protokole - poświadczeniu przyjęcia, sporządzonym przez  osobę obsługującą Biuro Rzeczy Znalezionych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
  do niniejszego Regulaminu.
 • Protokół – Poświadczenie Przyjęcia zawiera, odpowiednio do rodzaju Rzeczy
  (w przypadku spakowanej sztuki bagażu - przedmiotów znajdujących
  się w bagażu):
 • Numer protokołu wraz z datą wypełnienia
 • Obowiązkowe dane znalazcy/osoby przekazującej

a) imię i nazwisko Znalazcy

b) adres zamieszkania Znalazcy

c) inne dane kontaktowe wskazane dobrowolnie przez Znalazcę

 • Opis Rzeczy:
 1. Szczegółowa nazwa
 2. Ilość
 3. Dokładny opis
 4. Typ
 5. Marka
 6. Kolor
 7. Wielkość
 8. Numer seryjny
 9. Data znalezienie
 10. Godzina znalezienia
 • Imię i nazwisko osoby przyjmującej/stanowisko
 • Imię i nazwisko osoby przekazującej Rzecz do przechowania
 • Żądanie znaleźnego lub jego brak
 • Rzecz po czynnościach SG lub bez czynności SG
 • Stan Rzeczy po 3 dniach
 • Przyjęto do Starostwa Powiatowego/nie przyjęto
 • Klauzula informacyjna
 • Klauzula zgody reklamacje
 • Oświadczenie
 • Pouczenie

 

 • Protokół, o którym mowa w  § 6 ust. 2 sporządza się również w przypadku wskazania przez Znalazcę miejsca, w którym Rzecz się znajduje.
 • Protokół, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 3 sporządza się w dwóch egzemplarzach, z którego jeden zatrzymuje Zarządzający, a drugi otrzymuje Znalazca/osoba przekazująca.

                                                                                                                  §7

 1. Rzecz znalezioną na terenie Portu Lotniczego przez okres 3 dni od jej znalezienia właściciel może odebrać z Portu Lotniczego, wyłącznie na miejscu,  osobiście.
 2. Warunkiem wydania Rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru jest:

 

 1. przedstawienie szczegółowego opisu Rzeczy z podaniem jej/ich cech charakterystycznych lub dostarczenie dokumentów potwierdzających prawo własności Rzeczy;
 2. okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. uiszczenie kosztów przechowania za każdą sztukę bagażu
  oraz utrzymania Rzeczy w należytym stanie.  Należność z tego tytułu  należy wpłacić Zarządzającemu w Biurze Rzeczy Znalezionych   znajdującym się w hali ogólnodostępnej terminalu. 
 4.  Płatność przyjmowana jest tylko gotówką.
 1. Osoba obsługująca Biuro Rzeczy Znalezionych sporządza kopię dokumentów potwierdzających prawo własności Rzeczy.
 2. Osoba obsługująca Biuro Rzeczy Znalezionych wydając Rzecz osobie uprawnionej do jej odbioru zobowiązana jest do:
  1. sprawdzenia tożsamości osoby uprawnionej do odbioru Rzeczy;
  2. sporządzenia  protokołu wydania Rzeczy, który zawiera:
 • Numer protokołu przyjęcia wraz z datą
 • Dane osoby odbierającej Rzecz
 • Imię i nazwisko
 • rodzaj/numer dokumentu tożsamości

1. Dokumenty stanowiące załącznik do niniejszego Protokołu:

 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo własności Rzeczy
 • Nr dokumentu potwierdzający uiszczenie opłaty
 • za przechowanie Rzeczy
 • Oświadczenia odbierającego Rzecz
 • Imię i nazwisko osoby wydającej Rzecz
 • Informacje o powiadomieniu SG
 • Klauzula informacyjna
 • Klauzula zgody reklamacje
 • Oświadczenie
 • Pouczenie

                                                                                                             §8

 1. Po trzech dniach od dnia znalezienia lub przyjęcia Rzeczy, Zarządzający przekazuje ją Staroście, który jednak może odmówić przyjęcia Rzeczy,  gdy szacunkowa wartość Rzeczy nie przekracza 100 zł, chyba że jest to Rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. W przypadku odmowy przyjęcia Rzeczy  przez Starostę zastosowanie znajdują zapisy § 9 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku znalezienia lub przekazania Zarządzającemu karty płatniczej
  lub kredytowej,  Zarządzający niezwłocznie informuje bank o znalezieniu takiej karty i  komisyjnie dokonuje jej zniszczenia.

                                                                                                                    §9

W przypadku odmowy przez Starostę przyjęcia Rzeczy, Zarządzający może  postąpić z  Rzeczą według własnego uznania.

                                                                                                               §10

 1. Dane osobowe na potrzeby realizacji czynności, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119, s. 1), na zasadach określonych w załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.

 

Poniższe załączniki dostępne są do pobrania w punkcie informacji lotniskowej:

 1. Wzór Protokołu- Poświadczenia Przyjęcia Rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin
 2. Wzór Protokołu Wydania Rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin

 

Zgodnie z Cennikiem Usług Pozalotniczych i Opłat Dodatkowych wprowadzonym Uchwałą Zarządu Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Sp. z o.o. nr 96/2022 z dnia 5.08.2022. opłata za wydanie właścicielowi Rzeczy znalezionej na terenie Lotniska Warszawa/Modlin wynosi 50 zł za każdą Rzecz.

 

 

ZałącznikWielkość
Plik klauzula_informacyjna_rodo_do_regulaminu.docx15.42 KB

Partnerzy