Przejdź do treści
 • PL
 • EN

Gospodarka odpadami ze środków przewozu międzynarodowego

A A A Drukuj

REGULAMIN DOTYCZĄCY GOSPODARKI ODPADAMI POCHODZĄCYMI ZE ŚRODKÓW PRZEWOZU MIĘDZYNARODOWEGO NA TERENIE LOTNISKA WARSZAWA/MODLIN

Regulamin tworzony jest na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego);
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 136/2004
 • Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

 

§ 1

Na terenie Lotniska Warszawa/Modlin wprowadza się następujące zasady w zakresie gospodarowania odpadami pochodzącymi z pokładów statków powietrznych:

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za gospodarowanie odpadami pochodzącymi z pokładów statków powietrznych jest podmiot eksploatujący statek powietrzny („Podmiot Odpowiedzialny”). W przypadku korzystania przez Podmiot Odpowiedzialny z obsługi naziemnej, za gospodarowanie odpadami ponosi on odpowiedzialność solidarną z podmiotem wykonującym czynności obsługi naziemnej („Obsługa Naziemna”).
 2. Podmiot Odpowiedzialny i Obsługa Naziemna zobowiązani są do postępowania z odpadami zgodnie z przepisami prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w tym w zakresie odpadów gastronomicznych pochodzących ze środków przewozu międzynarodowego, innych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych lub pochodnych oraz odpadów żywnościowych.
 3. Podmiot Odpowiedzialny zobowiązany jest do zawarcia samodzielnie lub poprzez Obsługę Naziemną, umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów odpowiedniej kategorii.
 4. Nakłada się obowiązek na Podmiot Odpowiedzialny i Obsługę Naziemną, okazania wszelkich  dokumentów związanych z gospodarowaniem odpadami pochodzącymi z pokładów statków powietrznych, w tym podpisanej umowy na wywóz i utylizację odpadów, kart przekazania odpadów, kart dot. utylizacji odpadów, na każdorazowy wniosek zarządzającego lotniskiem Warszawa/Modlin.
 5. Zarządzający lotniskiem Warszawa/Modlin  nie świadczy usług gospodarowania odpadami pochodzącymi z pokładów statków powietrznych ani nie odpowiada  za gospodarowanie odpadami pochodzącymi z pokładów statków powietrznych, w tym za ich odbiór ze statku powietrznego ani za ich wywóz lub utylizację.
 6. Zarządzający lotniskiem Warszawa/Modlin udostępni odpłatnie powierzchnię pod pojemniki na odpady na zasadach określonych w odrębnej umowie i zgodnie z cennikiem obowiązującym na lotnisku Warszawa/Modlin. Zarządzający nie zapewnia pojemników na odpady, Podmiot Odpowiedzialny lub Obsługa Naziemna zapewnia je we własnym zakresie wraz z wywozem i utylizacją.

 

§ 2

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2020 r
 2. W kwestiach związanych regulacjami w niniejszym regulaminie kontakt po stronie MPL pod adresem; [email protected]
 3. Zasady określone w Regulaminie
  1. w zakresie odpadów kategorii 1 obowiązują od 31.01.2020 r
  2. w zakresie odpadów pozostałych kategorii obowiązują od 01.05.2020 r

Partnerzy